Sessions & Prices

30 Minutes - 25 Euro

60 Minutes - 45 Euro

90 Minutes - 60 Euro

Kinesio - Taping - 5 - 15 Euro (depending on body area)